Ban Giám đốc

22:44 25/05/2021

Quyền Giám đốc 

TS. Phạm Lan Dung

Điện thoại: 024.38357440

Email: lanphamdav@gmail.com

 

Phó Giám đốc

TS. Nguyễn Hùng Sơn

Điện thoại: 024.38344540 – 3139

Email: hungson@dav.edu.vn

 

Phó Giám đốc

PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn

Điện thoại: 024.38344540 – 3140

Email: hoanganhtuan@dav.edu.vn