• Ban đào tạo
<>

Ban Đào tạo

08:00 04/03/2020

Ban Đào tạo

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A (nhà 3 tầng), Học viện Ngoại giao

Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 2201 / 2203 / 2205

Lãnh đạo:

Phó trưởng ban: ThS. Nguyễn Thị Thìn

Điện thoại: 024.38343550

Email: thiniir@yahoo.com

Phòng Đào tạo Sau Đại học

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3, nhà A (nhà 3 tầng), Học viện Ngoại giao

Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 1134

Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: TS. Đỗ Thị Thanh Bình

Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 1135

Email: dothanhbinh@mofa.gov.vn; dobinhvn@gmail.com

Liên kết Đào tạo

Địa chỉ liên hệ: A205, Tầng 2, nhà A (nhà 3 tầng), Học viện Ngoại giao

Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 2301

Lãnh đạo phòng:

Phó Trưởng phòng: ThS. Vũ Thanh Huyền

Điện thoại: (+84-24) 3834 4540 - Ext: 2205

Email: thanhhuyenvu@gmail.com

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ liên hệ: A303, Tầng 3, nhà A (nhà 3 tầng), Học viện Ngoại giao

Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 2301

Lãnh đạo phòng:

Phó Trưởng phòng: ThS. Đặng Trung Dũng

Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 2301

Email: dtdung0612mofa@gmail.com

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên

Địa chỉ liên hệ: Tầng 1, nhà A (nhà 3 tầng), Học viện Ngoại giao

Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 2104

Lãnh đạo phòng

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Tuấn Hiệp

Điện thoại: 024.38344540 - Ext: 2103

Email: tuanhiepvn@gmail.com